Mintage
year
NameValueIssue
date
Mintage
BUUNC
2021Western honey bee5 euro01.07.202145,000
2021Wolf5 euro14.09.202135,000
2022Tatra chamois5 euro?45,000
2022Eurasian lynx5 euro?40,000
2023Brown bear5 euro?
2023Black stork5 euro?
2024European bison5 euro?
2024Western capercaillie5 euro?
2025Eastern imperial eagle5 euro?
2025Danube salmon5 euro?