5 euro - Santa Chiara in Naples

Series: Italy - Silver 5 euro coins

Image of 5 euro coin - Santa Chiara in Naples  | Italy 2010.  The Silver coin is of Proof quality.

Image: Copyright © La Maison Numismatique