5 euro: Perugia

Series: Italy: Silver 5 euro coins

Image of 5 euro coin Perugia | Italy 2015