10 euro: Luigi Pirandello

Series: Italy: Silver 10 euro coins

Image of a coin 10 euro | Italy | Luigi Pirandello | 2013