10 euro – Luigi Pirandello

Series: Italy – Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin – Luigi Pirandello | Italy 2013