10 euro - Luigi Pirandello

Series: Italy - Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin - Luigi Pirandello | Italy 2013