10 euro – Enzo Ferrari

Series: Italy – Silver 10 euro coins

Image of Enzo Ferrari – 10 euro coin Italy 2016