10 euro – Enzo Ferrari

Series: Italy – Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin – Enzo Ferrari | Italy 2016