10 euro - Enzo Ferrari

Series: Italy - Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin - Enzo Ferrari | Italy 2016