10 euro – Atri - Abruzzo

Series: Italy – Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin – Atri - Abruzzo | Italy 2014