10 euro - Atri - Abruzzo

Series: Italy - Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin - Atri - Abruzzo | Italy 2014