10 euro: Atri - Abruzzo

Series: Italy: Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin Atri - Abruzzo | Italy 2014