10 euro: 75 years Tintin et Milou

Series: Belgium: Silver 10 euro coins

Image of a coin 10 euro | Belgium | 75 years Tintin et Milou | 2004