5,000 won: Yeosu EXPO 2012 - Korea Pavilion

Series: South Korea: Silver won coins

Image of a coin 5000 won | South Korea | Yeosu EXPO 2012 - Korea Pavilion | 2012