5 euro - Nikolaus Gysis

Image of 5 euro coin - Nikolaus Gysis | Greece 2017