5 euro: Nikolaus Gysis

Image of a coin 5 euro | Greece | Nikolaus Gysis | 2017