5 euro – Nikolaus Gysis

Image of 5 euro coin – Nikolaus Gysis | Greece 2017