5 euro: Aphrodite

Series: Cyprus: Silver 5 euro coins

Image of a coin 5 euro | Cyprus | Aphrodite | 2015