20,000 won: APEC 2005 Korea

Series: South Korea: Silver won coins

Image of a coin 20000 won | South Korea | APEC 2005 Korea | 2005