2 euro - Ten years of Euro

Series: Austria - Commemorative 2 euro coins

Image of 2 euro coin - Ten years of Euro  | Austria 2012