100 euro: The Alpine Ibex

Series: Austria: Austrian Wildlife

Image of a coin 100 euro | Austria | The Alpine Ibex | 2017