10 zloty – Legislative Sejm of 1919-1922

Image of 10 zloty coin – Legislative Sejm of 1919-1922 | Poland 2019.  The Silver coin is of Proof quality.