10 euro: UEFA Euro 2016 France

Image of a coin 10 euro | France | UEFA Euro 2016 France  | 2016
5 Euro (0,5g, .999 Gold, BE, 11mm, 5.000 pcs., 69 Euro)
3*10 Euro (j22,2g, .900 Silver, BE, 37mm, je 10.000 pcs.)
50 Euro (163,3g, .950 Silver, BE, 50mm, 500 pcs., 475 Euro)
50 Euro (8,45g, .920 Gold, BE, 22mm, 2.000 pcs., 510 Euro)
200 Euro (31,104g, .999 Gold, BE, 37mm, 2.000 pcs., 2.000 Euro)
500 Euro (155,5g, .999 Gold, BE, 50mm, 99 pcs., 10.000 Euro)