10 euro – Elias Lönnrot and folklore

Series: Finland – Silver 10 euro coins

Image of Elias Lönnrot and folklore  – 10 euro coin Finland 2002