10 euro – Elias Lönnrot and folklore

Series: Finland – Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin – Elias Lönnrot and folklore  | Finland 2002