10 euro - Elias Lönnrot and folklore

Series: Finland - Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin - Elias Lönnrot and folklore  | Finland 2002