10 euro: 50th anniversary of the death of Nikos Kazantzakis

Series: Greece: Silver 10 euro coins

Image of a coin 10 euro | Greece | 50th anniversary of the death of Nikos Kazantzakis   | 2007