50 zloty: Sigismund the Elder

Series: Poland: Treasures of King Stanislaw August

50 zloty Sigismund the Elder - 2017 - Series: Treasures of King Stanislaw August - Poland