50 euro: Europe of the Arts - Parthenon - Greece

Series: Italy: Gold 50 euro coins

50 euro Europe of the Arts - Parthenon - Greece - 2006 - Series: Gold 50 euro coins - Italy