50 euro: Dun Karm Psaila

Series: Malta: Gold 50 euro coins

50 euro | Malta | Dun Karm Psaila | 2013