50 euro: Dun Karm Psaila

Series: Malta: Gold 50 euro coins

50 euro Dun Karm Psaila - 2013 - Series: Gold 50 euro coins - Malta