5 euro: Santa Chiara in Naples

Series: Italy: Silver 5 euro coins

5 euro Santa Chiara in Naples  - 2010 - Series: Silver 5 euro coins - Italy

Image: Copyright © La Maison Numismatique