5 euro: Kaziukas Fair

5 euro Kaziukas Fair - 2017 - Lithuania