5 euro: Torino 2006

Series: San Marino: Proof silver 5 euro coins

5 euro Torino 2006 - 2005 - Series: Proof silver 5 euro coins - San Marino