5 euro: Perugia

Series: Italy: Silver 5 euro coins

5 euro Perugia - 2015 - Series: Silver 5 euro coins - Italy