5 euro: One-third farthing

Series: Malta: Gold 5 euro coins

5 euro | Malta | One-third farthing | 2015