5 euro: One-third farthing

Series: Malta: Gold 5 euro coins

5 euro One-third farthing - 2015 - Series: Gold 5 euro coins - Malta