5 euro: Janis Rozentals

Series: Latvia: Silver 5 euro coins

5 euro: Janis Rozentals | Latvia