5 euro: Aphrodite

Series: Cyprus: Silver 5 euro coins

5 euro Aphrodite - 2015 - Series: Silver 5 euro coins - Cyprus