1.5 euro: Kaziukas Fair

1.5 euro Kaziukas Fair - 2017 - Lithuania