25 euro: Renewable Energy

Series: Austria: Silver-Niobium 25 euro coins

25 euro Renewable Energy - 2010 - Series: Silver-Niobium 25 euro coins - Austria