20,000 won: APEC 2005 Korea

Series: South Korea: Silver won coins

20000 won APEC 2005 Korea - 2005 - Series: Silver won coins - South Korea