200 zloty: Polish Olympic Team Sochi 2014

200 zloty Polish Olympic Team Sochi 2014 - 2014 - Poland