200 zloty: Centenary of the birth of Jan Karski

200 zloty Centenary of the birth of Jan Karski  - 2014 - Poland