200 euro: Hippocrates of Kos

Series: Greece: Gold euro coins

200 euro: Hippocrates of Kos | Greece