20 zloty: European Eel

Series: Poland: Animals of the World

20 zloty European Eel - 2003 - Series: Animals of the World  - Poland