20 zloty: 100 Ducats of Sigismund Vasa

20 zloty | Poland | 100 Ducats of Sigismund Vasa  | 2017