20 zloty: 100 Ducats of Sigismund Vasa

20 zloty 100 Ducats of Sigismund Vasa  - 2017 - Poland