20 euro: Courage and Determination

Series: Austria: Empress Maria Theresa