2 zloty: Sigismund III Vasa (1587 - 1632)

Series: Poland: Commemorative 2 zloty coins

2 zloty Sigismund III Vasa (1587 - 1632)  - 1998 - Series: Commemorative 2 zloty coins - Poland