2 zloty: Radzyń Podlaski

Series: Poland: Commemorative 2 zloty coins

2 zloty Radzyń Podlaski  - 1999 - Series: Commemorative 2 zloty coins - Poland