2 zloty: Kalwaria

Series: Poland: Cities of Poland

2 zloty Kalwaria - 2010 - Series: Cities of Poland - Poland