2 zloty: Ferdynand Ossendowski

Series: Poland: Polish Voyagers and Explorers

2 zloty Ferdynand Ossendowski - 2011 - Series: Polish Voyagers and Explorers  - Poland