2 euro: Ten years of euro

Series: Eurozone: Commemorative 2 euro coins

2 euro | Eurozone | Ten years of euro  | 2012