1,000 yen: 8th Asian Winter Games

1000 yen 8th Asian Winter Games - 2017 - Japan