1,000 yen: 50 Years of Shinkansen

1000 yen 50 Years of Shinkansen - 2014 - Japan