100 euro: XXVIII. Summer Olympics 2004 in Athens - Panathenaikon Stadium in Athens

Series: Greece: Gold euro coins

100 euro XXVIII. Summer Olympics 2004 in Athens - Panathenaikon Stadium in Athens - 2003 - Series: Gold euro coins - Greece