100 euro: XXVIII. Summer Olympics 2004 in Athens - Acropolis

Series: Greece: Gold euro coins

100 euro: XXVIII. Summer Olympics 2004 in Athens - Acropolis | Greece