100 euro: The crown of Bohemia

Series: Austria: Crowns of the Habsburg

100 euro The crown of Bohemia  - 2011 - Series: Crowns of the Habsburg - Austria