10 zloty: Centenary of the birth of Jan Karski

10 zloty | Poland | Centenary of the birth of Jan Karski  | 2014