10 euro: XXVIII. Summer Olympics 2004 in Athens - Discus

Series: Greece: Silver 10 euro coins

10 euro: XXVIII. Summer Olympics 2004 in Athens - Discus | Greece