10 euro: The Erzberg in Styria

Series: Austria: Tales and Legends of Austria

10 euro The Erzberg in Styria - 2010 - Series: Tales and Legends of Austria - Austria