10 euro: Sower historic coins: The teston

10 euro Sower historic coins: The teston  - 2016 - France
10 Euro 22,2g .900 Silver: 5.000 pcs
10 Euro 3,11g .999 Gold: 5.000 pcs
50 Euro 8,45g .920 Gold: 1.000 pcs
100 Euro 17g .920 Gold: 500 pcs